top of page
디자인/관광

저자 : 구본자.정봉원.신석호.이재훈

판형 : 174x225

쪽수 : 304쪽(반양장)

분류 : 관광/경영

정가 : 15,000원

ISBN : 979-11-88602-21-6

Add Description here

저자 : 김천중.현은지

판형 : 174x245

쪽수 : 288쪽(반양장)

분류 : 관광/경영

정가 : 17,000원

ISBN : 979-11-88602-17-9

Add Description here

저자 : 김대성

판형 : 174x215

쪽수 : 200쪽(반양장)

분류 : 디자인

정가 : 13,000원

ISBN : 978-89-85493-82-6

저자 : 김천중

판형 : 174x245

쪽수 : 456쪽(반양장)

분류 : 관광/레저

정가 : 25,000원

ISBN : 978-89-85493-78-9

저자 : 이해욱

판형 : 153x220

쪽수 : 176쪽(반양장)

분류 : 사진

정가 : 12,000원

ISBN : 978-89-85493-68-0

저자 : 최준혁

판형 : 215x280

쪽수 : 328쪽(반양장)

분류 : 공간디자인

정가 : 27,000원

ISBN : 978-89-85493-47-5

저자 : 멘데 카오루     역자 : 김정태

판형 : 174x230

쪽수 : 216쪽(반양장)

분류 : 환경색채

정가 : 15,000원

ISBN : 978-89-85493-30-7

Please reload

저자 : 김천중

판형 : 188x257

쪽수 : 304쪽(반양장)

분류 : 관광/경영

정가 : 27,000원

ISBN : 979-11-88602-09-4

Add Description here

저자 : 황욱선

판형 : 174x245

쪽수 : 216쪽(반양장)

분류 : 관광학

정가 : 17,000원

ISBN : 978-89-85493-92-5

저자 : 이병담

판형 : 128x188

쪽수 : 224쪽(반양장)

분류 : 예술

정가 : 15,000원

ISBN : 978-89-85493-71-0

저자 : 이해욱

판형 : 153x220

쪽수 : 232쪽(반양장)

분류 : 포토에세이

정가 : 12,000원

ISBN : 978-89-85493-49-9

저자 : 이석현

판형 : 174x230

쪽수 : 248쪽(반양장)

분류 : 환경색채

정가 : 15,000원

ISBN : 978-89-85493-31-4

저자 : 요시다 신고    역자 : 이석현

판형 : 174x230

쪽수 : 248쪽(반양장)

분류 : 환경색채

정가 : 15,000원

ISBN : 978-89-85493-29-1

Please reload

1  |  2  |  3
bottom of page