top of page
심리|교육|에세이
연극-앞표지.jpg

저자 : 함현경

역자 : 

판형 : 188x257

쪽수 : 313쪽(반양장)

분류 : 예술/오락,연극

정가 : 19,000원

ISBN : 978-89-89292-65-4

그대를 기다리다-표지.jpg

저자 : 송태갑

역자 : 

판형 : 152x225

쪽수 : 288쪽(반양장)

분류 : 에세이

정가 : 17,000원

ISBN : 979-11-88602-50-6

저자 : 정인석

판형 : 152x225

쪽수 : 358쪽(반양장)

분류 : 심리

정가 : 15,000원

ISBN : 978-89-89292-61-6

저자 : 정인석

판형 : 150x210

쪽수 : 256쪽(양장)

분류 : 심리

정가 : 16,000원

ISBN : 978-89-89292-43-2

저자 : 이경태

판형 : 150x210

쪽수 : 216쪽(반양장)

분류 : 경제/경영

정가 : 12,000원

ISBN : 978-89-89292-54-8

저자 : 정인석

판형 : 152x225

쪽수 : 317쪽(반양장)

분류 : 심리

정가 : 13,000원

ISBN : 978-89-89292-00-0

저자 : 이현수

판형 : 152x225

쪽수 : 224쪽(반양장)

분류 : 심리

정가 : 13,000원

ISBN : 978-89-89292-34-0

저자 : 김규철

판형 : 152x225

쪽수 : 216쪽(반양장)

분류 : 에세이

정가 : 12,000원

ISBN : 978-89-89292-44-9

저자 : 그르그렛 힐거    역자 : 전미혜

판형 : 152x225

쪽수 : 296쪽(반양장)

분류 : 비즈니스

정가 : 12,000원

ISBN : 978-89-89292-28-9

저자 : 한국유학

판형 : 188x257

쪽수 : 390쪽(반양장)

분류 : 유학

정가 : 18,000원

ISBN : 978-89-89292-30-2

저자 : 최병선

판형 : 152x225

쪽수 : 288쪽(반양장)

분류 : 글쓰기

정가 : 12,000원

ISBN : 978-89-89292-36-4

Please reload

기초영어-앞표지.jpg

저자 : 오영주

역자 : 

판형 : 188x257

쪽수 : 265쪽(반양장)

분류 : 영어문법

정가 : 20,000원

ISBN : 978-89-89292-66-1

감사해-표지.jpg

저자 : 송태갑

역자 : 

판형 : 152x225

쪽수 : 282쪽(반양장)

분류 : 에세이

정가 : 17,000원

ISBN : 979-11-88602-51-3

영혼의 정원-앞표지.jpg

저자 : 송태갑

역자 : 

판형 : 152x225

쪽수 : 583쪽(반양장)

분류 : 에세이

정가 : 19,800원

ISBN : 979-11-88602-44-5

저자 : 조형숙

판형 : 150x210

쪽수 : 288쪽(반양장)

분류 : 교육

정가 : 13,000원

ISBN : 978-89-89292-48-7

Add Description here

저자 : 함현경

판형 : 188x257

쪽수 : 224쪽(반양장)

분류 : 교육

정가 : 15,000원

ISBN : 978-89-89292-45-6

저자 : 오영주

판형 : 188x257

쪽수 : 216쪽(반양장)

분류 : 교육

정가 : 17,000원

ISBN : 978-89-89292-60-9

저자 : 최영임

판형 : 150x210

쪽수 : 272쪽(반양장)

분류 : 교육

정가 : 15,000원

ISBN : 978-89-89292-46-3

저자 : 최영임.황욱선

판형 : 152x220

쪽수 : 224쪽(반양장)

분류 : 교육

정가 : 13,000원

ISBN : 978-89-89292-40-1

저자 : 황욱선

판형 : 174x230

쪽수 : 316쪽(반양장)

분류 : IT

정가 : 18,000원

ISBN : 978-89-89292-42-5

저자 : 진수영

판형 : 174x230

쪽수 : 164쪽(반양장)

분류 : 교육

정가 : 12,000원

ISBN : 978-89-89292-55-5

저자 : 윌리엄 호우드    역자 : 한진영

판형 : 152x225

쪽수 : 320.328쪽(반양장)

분류 : 소설

정가 : 각권 8,500원

ISBN : 978-89-89292-24-1(25-8)

Please reload

bottom of page