top of page

저자 : 김형균 외

판형 : 174x248

쪽수 : 356쪽(반양장)

분류 : 도시재생

정가 : 25,000원

ISBN : 978-89-85493-69-7

저자 : 정희정

판형 : 170x210

쪽수 : 348쪽(반양장)

분류 : 공공디자인

정가 : 19,000원

ISBN : 978-89-85493-85-7

저자 : 손광호,최계영

판형 : 152x210

쪽수 : 304쪽(반양장)

분류 : 공간디자인

정가 : 18,000원

ISBN : 978-89-85493-67-3

저자 : 사이토 히로코    역자 : 이기배

판형 : 152x210

쪽수 : 208쪽(반양장)

분류 : 도시계획

정가 : 12,000원

ISBN : 978-89-85493-40-6

저자 : 정희정

판형 : 152x210

쪽수 : 82쪽(반양장)

분류 : 예술

정가 : 9,600원

ISBN : 978-89-85493-73-4

Please reload

저자 : 찰스 랜드리 외    역자 : 이석현 외

판형 : 147x225

쪽수 : 384쪽(반양장)

분류 : 커뮤니티

정가 : 21,000원

ISBN : 978-89-85493-42-0

저자 : 이석현

판형 : 130x220

쪽수 : 272쪽(반양장)

분류 : 커뮤니티

정가 : 17,000원

ISBN : 978-89-85493-45-1

저자 : 아름다운마을만들기    역자 : 김응주

판형 : 188x257

쪽수 : 240쪽(반양장)

분류 : 도시계획

정가 : 24,800원

ISBN : 978-89-85493-41-3

저자 : 닉 웨이츠    역자 : 이석현 외

판형 : 174x230

쪽수 : 240쪽(반양장)

분류 : 도시계획

정가 : 15,000원

ISBN : 978-89-85493-28-4

저자 : 디자인 워크샵    역자 : 김승겸

판형 : 300×220

쪽수 : 240쪽(반양장)

분류 : 도시계획

정가 : 78,000원

ISBN : 978-89-85493-39-0

Please reload

1  |  2  |  3
bottom of page