top of page
환경/사회
플루토늄-표지.jpg

저자 : 프랭크 반히펠,다쿠보 마사후미,강정민

역자 : 강정민

판형 : 151x210

쪽수 : 344쪽(반양장)

분류 : 기술공학/에너지

정가 : 20,000원

ISBN : 979-11-88602-36-0

신라가 꽃피운 로마문화

저자 : 요시미즈 츠네오    역자 : 이영식

판형 : 152x225

쪽수 : 368쪽(양장)

분류 : 역사/문화

정가 : 17,000원

ISBN : 979-11-88602-14-8

Add Description here

노무현의 도시

저자 : 김규원

판형 : 152x225

쪽수 : 320쪽(반양장)

분류 : 사회과학

정가 : 15,000원

ISBN : 979-11-88602-05-6

저자 : 미야모토 겐이치    역자 : 김해창

판형 : 152x225

쪽수 : 976쪽(양장)

분류 : 환경공학

정가 : 50,000원

ISBN : 978-89-85493-07-9

저자 : 김해창

판형 : 152x225

쪽수 : 372쪽(반양장)

분류 : 환경문제

정가 : 19,800원

ISBN : 978-89-85493-72-7

저자 : 이영식

판형 : 174×245

쪽수 : 352쪽(반양장)

분류 : 역사.지리

정가 : 23,000원

ISBN : 978-89-85493-81-9

저자 : 나가사키대학공학부    역자 : 대전발전연구원

판형 : 152x225

쪽수 : 272쪽(반양장)

분류 : 도시공학

정가 : 15,000원

ISBN : 978-89-85493-65-9

저자 : 마틴 파머 외      역자 : 심우경.최진아.안정록

판형 : 152x225

쪽수 : 218쪽(반양장)

분류 : 환경

정가 : 13,000원

ISBN : 978-89-85493-48-2

Please reload

오래된 서촌-앞표지.jpg

저자 : 김규원

판형 : 152x225

쪽수 : 352쪽(반양장)

분류 : 역사/문화

정가 : 19,800원

ISBN : 979-11-88602-61-2

재난의정치경제학-앞표지.jpg

저자 : 김해창

판형 : 152x210

쪽수 : 265쪽(반양장)

분류 : 사회문제

정가 : 15,000원

ISBN : 979-11-88602-32-2

저자 : 김해창

판형 : 152x225

쪽수 : 344쪽(반양장)

분류 : 환경문제

정가 : 15,000원

ISBN : 979-11-88602-13-1

Add Description here

저자 : 하타무라 요타로 외    역자 : 김해창 외

판형 : 150x210

쪽수 : 248쪽(반양장)

분류 : 환경문제

정가 : 15,000원

ISBN : 978-89-85493-89-5

저자 : 김수영 외

판형 : 150x210

쪽수 : 281쪽(반양장)

분류 : 사회문제

정가 : 15,000원

ISBN : 978-89-85493-18-5

저자 : 김수영 외

판형 : 150x210

쪽수 : 312쪽(반양장)

분류 : 사회문제

정가 : 15,000원

ISBN : 978-89-85493-08-6

저자 : 김수영 외

판형 : 150x210

쪽수 : 220쪽(반양장)

분류 : 사회문제

정가 : 12,000원

ISBN : 978-89-85493-96-3

저자 : 우자와 히로후미 외    역자 : 이창기 외

판형 : 152x225

쪽수 : 360쪽(반양장)

분류 : 도시공학

정가 : 21,000원

ISBN : 978-89-85493-74-1

저자 : 심우경

판형 : 152x225

쪽수 : 228쪽(반양장)

분류 : 조경

정가 : 18,000원

ISBN : 979-11-88602-08-7

저자 : 데이비드 트레시    역자 : 심우경 외

판형 : 147x210

쪽수 : 344쪽(반양장)

분류 : 농업

정가 : 17,000원

ISBN : 978-89-85493-58-1

Please reload

bottom of page