top of page
건축|실내건
실내건축(개정판)-앞표지.jpg

저자 : 최준혁

판형 : 174x245

쪽수 : 400쪽(반양장)

분류 : 기술공학/실내건축디자인

정가 : 25,000원

ISBN : 979-11-88602-53-7

거기에정원-앞표지.jpg

저자 : 송태갑

판형 : 150x200

쪽수 : 392쪽(반양장)

분류 : 역사/문화

정가 : 16,000원

ISBN : 979-11-88602-38-4

저자 : 송태갑

판형 : 174x225

쪽수 : 297쪽(반양장)

분류 : 문화유산답사기/정원

정가 : 17,000원

ISBN : 979-11-88602-30-8

건축직설

저자 : 김강섭

판형 : 152x225

쪽수 : 336쪽(반양장)

분류 : 교양건축

정가 : 15,000원

ISBN : 979-11-88602-03-2

저자 : 정영철

판형 : 174x215

쪽수 : 472쪽(반양장)

분류 : 건축사

정가 : 19,000원

ISBN : 978-89-85493-52-9

저자 : 황석규

판형 : 188x257

쪽수 : 518쪽(반양장)

분류 : 건축법규

정가 : 26,000원

ISBN : 979-11-88602-18-6

저자 : 장효민․박미여

판형 : 210x260

쪽수 : 160쪽(반양장)

분류 : 도시디자인

정가 : 20,000원

ISBN : 978-89-85493-14-7

저자 : 장효민

판형 : 210x260

쪽수 : 160쪽(반양장)

분류 : 도시디자인

정가 : 20,000원

ISBN : 978-89-85493-13-0

저자 : 장효민

판형 : 210x260

쪽수 : 161쪽(반양장)

분류 : 도시디자인

정가 : 15,000원

ISBN : 979-11-88602-06-3

저자 : 장효민

판형 : 210x260

쪽수 : 160쪽(반양장)

분류 : 도시디자인

정가 : 20,000원

ISBN : 979-11-88602-15-5

저자 : 김정신

판형 : 174x230

쪽수 : 304쪽(반양장)

분류 : 종교건축

정가 : 20,000원

ISBN : 978-89-85493-57-4

저자 : 김정신

판형 : 174x230

쪽수 : 200쪽(반양장)

분류 : 종교건축

정가 : 20,000원

ISBN : 978-89-85493-64-2

저자 : 이동언

판형 : 135x220

쪽수 : 252쪽(반양장)

분류 : 건축비평

정가 : 17,000원

ISBN : 978-89-85493-51-2

저자 : 이동언

판형 : 135x220

쪽수 : 200쪽(반양장)

분류 : 건축비평

정가 : 18,000원

ISBN : 978-89-85493-38-3

Please reload

실내디자이너 자격예비시험-앞표지.jpg

편저 : (사)한국실내디자인학회

판형 : 188x257

쪽수 : 912쪽(반양장)

분류 : 기술공학/건축자격증, 실내디자인

정가 : 45,000원

ISBN : 979-11-88602-52-0

앞표지.jpg

저자 : 송태갑

판형 : 151x200

쪽수 : 394쪽(반양장)

분류 : 역사/문화

정가 : 16,000원

ISBN : 979-11-88602-34-6

저자 : 최준혁

판형 : 174x245

쪽수 : 384쪽(반양장)

분류 : 실내건축디자인

정가 : 25,000원

ISBN : 978-89-85493-19-2

저자 : 정승진

판형 : 174x215

쪽수 : 320쪽(반양장)

분류 : 건축사

정가 : 17,000원

ISBN : 978-89-85493-91-8

저자 : 이타미 준

판형 : 188x193

쪽수 : 240쪽(반양장)

분류 : 건축가

정가 : 19,800원

ISBN : 978-89-85493-79-6

저자 : 서상우

판형 : 225x265

쪽수 : 352쪽(반양장)

분류 : 건축

정가 : 50,000원

ISBN : 979-11-88602-11-7

저자 : 최명규

판형 : 188x257

쪽수 : 360쪽(반양장)

분류 : 건축

정가 : 18,000원

ISBN : 978-89-85493-46-8

저자 : 이병담

판형 : 152x225

쪽수 : 256쪽(반양장)

분류 : 예술

정가 : 15,000원

ISBN : 979-11-88602-02-5

저자 : 노영학․이정민․장정민

판형 : 174×235

쪽수 : 469쪽(반양장)

분류 : 부동산

정가 : 20,000원

ISBN : 978-89-85493-66-6

저자 : 박정기

판형 : 150×225

쪽수 : 304쪽(반양장)

분류 : 부동산

정가 : 18,000원

ISBN : 978-89-85493-84-0

저자 : 김정신

판형 : 188x257

쪽수 : 228쪽(반양장)

분류 : 종교건축

정가 : 18,000원

ISBN : 978-89-85493-63-5

저자 : 동명대 실내건축학과

판형 : 185x220

쪽수 : 281쪽(반양장)

분류 : 실내디자인

정가 : 20,000원

ISBN : 979-11-88602-12-4

저자 : 동명대 실내건축학과

판형 : 185x220

쪽수 : 291쪽(반양장)

분류 : 실내디자인

정가 : 20,000원

ISBN : 979-11-88602-01-8

동명대 실내건축학과 졸작집 2016

저자 : 동명대 실내건축학과

판형 : 185x220

쪽수 : 276쪽(반양장)

분류 : 실내디자인

정가 : 20,000원

ISBN : 978-89-85493-10-9

동명대 실내건축학과 졸작집 2015

저자 : 동명대 실내건축학과

판형 : 185x220

쪽수 : 310쪽(반양장)

분류 : 실내디자인

정가 : 20,000원

ISBN : 978-89-85493-99-4

Please reload

bottom of page